SPRAWOZDANIA INSTRUKTORÓW WOPR I CSS ZA ROK 2023.

Komisja szkoleniowa WOPR przypomina Koleżankom i Kolegom Instruktorom Wykładowcom i Instruktorom WOPR o obowiązku złożenia do Biura Zarządu Głównego WOPR rocznych sprawozdań za rok 2023 wg określonego wzoru (do pobrania). Sprawozdanie należy wypełnić komputerowo, wydrukować, ostemplować pieczątką Instruktora, podpisać i przesłać pocztą lub drogą mailową do jednostki wojewódzkiej WOPR. Prezes jednostki wojewódzkiej po podpisaniu wysyła do biura Zarządu Głównego kopie sprawozdań (oryginały zatrzymuje u siebie), które wysyła: pocztą elektronicznej na adres  sprawozdania@zgwopr.pl, a następnie pocztą tradycyjną do biura ZG WOPR do końca stycznia 2024. Komisja prosi prezesów jednostek wojewódzkich o dopilnowanie terminów przesłania kompletu dokumentów.
Komisja Szkoleniowa przypomina również, że nie należy wpisywać (a już na pewno nie wysyłać skanów) wszystkich uzyskanych w swojej karierze uprawnień, a tylko te uzyskane w roku sprawozdawczym, a więc tym razem w 2023.
Zgodnie z uchwałami władz WOPR Instruktorzy, którzy nie wywiązują się z obowiązku sprawozdawczego i nie znajdą się na wykazie uprawnionych do prowadzenia szkoleń i egzaminowania na rok 2024 nie mogą realizować szkoleń zakończonych nadaniem przez właściwych prezesów stopni WOPR. Niestety zdarzają się takie przypadki i wprowadzeni przez takich instruktorów w błąd ratownicy nie mogą ubiegać się o dalsze szkolenia, korzystać z ulg czy też otrzymać certyfikatów międzynarodowych. ZG WOPR oraz Komisja Szkoleniowa zwracają się z prośbą do prezesów jednostek WOPR o dopilnowanie spraw Waszych instruktorów.
Na Wykazie nie znajdą się również osoby, których sprawozdanie nie zostanie zaakceptowane przez prezesów wojewódzkich oraz tacy, którzy nie figurują w Centralnej Ewidencji Członków WOPR
Lista Instruktorów zostanie zamieszczona na stronie zgwopr.pl w lutym 2024 roku, a uaktualniana będzie 15 marca, 31 maja i 15 września.

Menu