Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pomorska Grupa Interwencyjna WOPR
Pomorska Grupa Operacyjna WOPRGrup? Operacyjn? tworz? pe?noletni cz?onkowie WOPR Województwa Pomorskiego.
Podzieleni s? oni na Patrole Interwencyjne dzia?aj?ce na terenie Województwa Pomorskiego. Kierownikiem GO jest ?ukasz Koperski (koperski@wopr.pl).

Cele Grupy Operacyjnej WOPR Województwa Pomorskiego:
1. Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uleg?y wypadkowi lub nara?one s? na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia lub zdrowia na wodach.
2. Wspó?dzia?anie z organami administracji rz?dowej, samorz?dowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronno?ci? pa?stwa, bezpiecze?stwem powszechnym, porz?dkiem publicznym oraz ochron? cywiln? ?rodowiska wodnego.
3. Udzia? w operacjach i prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagro?e? powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i po?arów na wodach.

Sposoby dzia?ania Pomorskiej Grupy Operacyjnej WOPR:
1. Udzia? w zintegrowanym systemie ratownictwa. Niesienie pomocy oraz ratowanie osób nara?onych na niebezpiecze?stwo utraty ?ycia lub zdrowia na wodach, wspó?dzia?aj?c z organami administracji rz?dowej.
2. ?wiadczenie us?ug z zakresu ratownictwa wodnego. Zabezpieczenie ratownicze dzia?a? organizowanych na wodach.
3. Prowadzenie podwodnych akcji poszukiwawczo wydobywczych.

Cz?onkowie Pomorskiej Grupy Operacyjnej WOPR:

Kierownik Grupy
- Na stanowisku kierownika wojewódzkiej grupy operacyjnej WOPR mog? by? zatrudnione osoby spe?niaj?ce wymogi okre?lone w kryteriach doboru kierowników wojewódzkiej grupy operacyjnej WOPR.
- W szczególnych przypadkach z braku kandydatów spe?niaj?cych wymogi ust.1, Prezes WOPR mo?e czasowo zatrudni? ratownika WOPR przez okres nie d?u?szy ni? dwa lata.

Cz?onek Grupy: Pe?noletni cz?onek Pomorskiego WOPR, posiadaj?cy aktualne kwalifikacje: co najmniej M?odszego Ratownika WOPR, który przejdzie roczny okres kandydacki.

Kandydat na Cz?onka Grupy: kandydatem na cz?onka grupy mo?e by? cz?onek Pomorskiego WOPR . Kandydat nie ma prawa uczestniczenia w bezpo?rednich akcjach grupy. Kandydat ma prawo uczestniczenia w treningach grupy.