UPRAWNIENIA RATOWNICZE WOPR
Dodane przez admin2 dnia Sierpnia 06 2018 12:13:26

U W A G A   R O D Z I C E

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI WCHODZ?CYMI W JEGO STRUKTURY

JEST JEDYN? ORGANIZACJ? RATOWNICZ?  DO WYDAWANIA UPRAWNIE? NA TERENIE WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO UPRAWNIE? WOPR-OWSKICH.
UPRAWNIENIA DOTYCZ? M?ODSZEGO RATOWNIKA WOPR, RATOWNIKA WOPR, RATOWNIKA WOPR P?YWALNI, RATOWNIKA WOPR ?RÓDL?DOWEGO i RATOWNIKA WOPR MORSKIEGO.

UPRAWNIENIA S? ZGODNE Z INSTRUKCAJMI TYCH STOPNI ZARZ?DU G?ÓWNEGO WOPR.

W zwi?zku w wieloma zapytaniami informujemy, ?e uprawnienia stopni wy?ej wymienionych,

WYDAWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY RATOWNICZE,

nie s? uznawane przez ZG WOPR i nasz? jednostk?.

Potwierdzeniem prawid?owo wydanych dokumentów s? legitymacje z serii A ....... oraz ?ó?ty identyfikator wystawianY przez ZG WOPR na wniosek WOPR Woj. Pom.

Marek Koperski