Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Za??czniki

Uchwa?y z posiedzenia Zarz?du G?ównego WOPR w Skierniewicach, w dniach 8-9.12.2012.

Uchwa?y do pobrania TUTAJ.

Sprawozdania instruktorów

UWAGA INSTRUKTORZY !

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego zwraca si? z uprzejm? pro?b? o nadsy?anie wype?nionych sprawozda? instruktorskich.

Sprawozdanie do pobrania TUTAJ

Za??cznik dla instruktorów do sprawozdania do pobrania TUTAJ

50-lecie WOPR

W dniu 27 wrze?nia 2012 roku w Sali Urz?du Marsza?kowskiego w Gda?sku odby?a si? uroczysto?? z okazji 50-lecia WOPR w Polsce, na której w?ród obecnych byli m. in.  wicewojewoda Micha? Owczarczak,wicemarsza?ek Ryszard ?wilski, wiceprzewodnicz?cy sejmiku wojewódzkiego Dariusz M?czykowski i prezes Zarz?du G?ównego WOPR Jerzy Telak. Po przywitaniu go?ci przez prezesa WOPR Woj. Pomorskiego Marka Koperskiego, prezes Honorowy WOPR Woj. Pomorskiego  Dariusz Skalski zapozna? zebranych z dotychczasow? dzia?alno?ci? gda?skiej jednostki wojewódzkiej WOPR.

Za dotychczasow? prac? spo?eczn? na rzecz poprawy bezpiecze?stwa nad wod? wicewojewoda pomorski M. Owczarczak uhonorowa? 9-ciu najbardziej zas?u?onych cz?onków WOPR odznaczeniami pa?stwowymi. Za zaanga?owanie i dotychczasow? wspó?prac?, pracownikom samorz?dowym oraz cz?onkom WOPR, podzi?kowa? Jerzy Telak wr?czaj?c im odznaczenia przyznane przez ZG WOPR, a Marek Koperski odznaczenia przyznane przez ZW WOPR.

Na zako?czenie uroczysto?ci duet muzyczny wykona? kilka utworów muzycznych zwi?zanych tematycznie z wod?.

Uroczysto?? zako?czy?a si? dyskusj? w kuluarach urz?du przy kawie i ciasteczku.

http://www.pomorskie.wopr.pl/pliki/1.jpg

http://www.pomorskie.wopr.pl/pliki/2.jpg

http://www.pomorskie.wopr.pl/pliki/5.jpg

http://www.pomorskie.wopr.pl/pliki/3.jpg

ROZPORZ?DZENIE MSW
WOPR MA 50 LAT

W dniu 11 kwietnia 2012 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odby?a si? uroczysto?? z okazji 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.


Wod
ne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - spotkanie z okazji 50. lat WOPR