Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Stanowisko

Stanowisko przyj?te na „II Sejmiku WOPR” w Poznaniu w dniu 27 wrze?nia 2013 roku przez Prezesów jednostek wojewódzkich WOPR.

Stanowisko Prezesów jednostek wojewódzkich WOPR ze spotkania w dniu 27 wrze?nia 2013 roku.

W dniu 27 wrze?nia 2013 roku w Poznaniu odby?o si? spotkanie Prezesów jednostek wojewódzkich WOPR reprezentuj?cych :

 1. Dolno?l?skie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wroc?awiu o numerze KRS 000109986 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa dolno?l?skiego – kol. Krzysztof Skrzyniarz
 2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko - Pomorskiego o numerze KRS 0000110547 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa kujawsko-pomorskiego - kol. Aleksander Ma?kowski
 3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubelskiego o numerze KRS 0000307629 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa lubelskiego - kol. Piotr Synowiec
 4. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zarz?d Okr?gowy w Gorzowie Wielkopolskim o numerze KRS 0000100981 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa lubuskiego - kol. Leszek Smolarczyk
 5. Ma?opolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe o numerze KRS 0000152965 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa ma?opolskiego - kol. Magdalena Naczk - Musia?
 6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Mazowieckiego o numerze KRS 000131442 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa mazowieckiego - kol. Pawe? B?asiak
 7. Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podkarpackiego o numerze KRS 000009413 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa podkarpackiego - kol. Robert Dworak
 8. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego o numerze KRS 0000276643 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa pomorskiego - kol. Marek Koperski
 9. ?l?skie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe o numerze KRS 0000070572 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa ?l?skiego - kol. Wiktor Zaj?czkowski
 10. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach o numerze KRS 0000088541 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa ?wi?tokrzyskiego - kol. Wac?aw Mozer
 11. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmi?sko - Mazurskiego o numerze KRS 000043233 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa warmi?sko-mazurskiego - kol. S?awomir Gicewicz
 12. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego o numerze KRS 0000182858 - jednostka wojewódzka WOPR w?a?ciwa dla województwa wielkopolskiego - kol. Mariusz Krzywi?ski.

 

W atmosferze wzajemnego zrozumienia i w trosce o dobro Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zebrani z niepokojem odnie?li si? do dzia?a? jakie by?y i s? podejmowane w imieniu WOPR przez osoby nie maj?ce do tego Pe?nej legitymacji cz?onków naszej organizacji. Po dwóch oddzielnie odbytych Zjazdach Krajowych znaczna cz??? cz?onków WOPR pozostaje w niewiedzy i nie rozumie sytuacji w jakiej si? znale?li?my.

W ocenie zebranych przedstawicieli jednostek wojewódzkich, WOPR w chwili obecnej nie jest w stanie rozwi?za? tych problemów samodzielnie bez uszczerbku dla jego cz?onków. Dzia?ania organu nadzoru oraz organu rejestrowego na zaistnia?? sytuacj? spowodowa?y - co w swoich decyzjach potwierdzi? minister sprawuj?cy nadzór nad ratownictwem wodnym - brak prawnej reprezentacji WOPR oraz niemo?no?? podejmowania dzia?a? przez nasz? organizacj?. Wszystkie dzia?ania WOPR podejmowane od ostatnich dwóch X Zjazdach Krajowych s? dzia?aniami pozbawionymi podstaw prawnych i jako takie nie mog? przynosi? skutków prawnych. Kadencja w?adz WOPR zako?czy?a si? po pi?cioletniej kadencji w kwietniu 2013 roku, a nowe w?adze - wybrane na dwóch Zjazdach Krajowych nie zosta?y zarejestrowane przez s?d. Diametralnie odmienne podej?cie do struktur prawnych WOPR, oraz do sposobu zarz?dzania organizacj? nie doprowadzi?y i nie doprowadz? do prawnego zako?czenia sprawy. W zaistnia?ej sytuacji zgromadzeni przyj?li stanowisko, ze jedynie ?rodki prawne art. 30 ustawy Prawo o stowarzyszeniach jakimi dysponuje organ rejestrowy mog? doprowadzi? sprawy do prawid?owego pod wzgl?dem prawnym rozwi?zania. W tym duchu zebrani powzi?li postanowienie podj?cia wspólnych kroków maj?cych na celu doprowadzenia WOPR do prawid?owego stanu pod wzgl?dem faktycznym i prawnym.

LINK DO DOKUMENTU

 

Informacja

http://www.pomorskie.wopr.pl/images/dsc.jpg


W dniu 3 wrze?nia 2013r. w wieku 87 lat odszed? na Wieczn? Wacht? Honorowy Cz?onek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Starszy Ratownik WOPR, Instruktor P?ywania

ROMUALD WO?OD?KO

Ikona Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Romuald Wo?od?ko urodzi? si? 8 lipca 1926r. w Wilnie.

Od 1976r. by? cz?onkiem WOPR, a owocem Jego wielkiej wra?liwo?ci  i poszanowania ludzkiego ?ycia by?o za?o?enie w 1978r. na gda?skich Stogach Spo?ecznej Dru?yny WOPR, która na skutek nieocenionych dzia?a? na rzecz ratownictwa wodnego przekszta?ci?a si? w roku 1984 w dru?yn? Wzorcow?.

Nie sposób oceni? ile istnie? ludzkich zosta?o uratowanych na skutek dzia?alno?ci Romualda Wo?od?ki, ilu m?odych ludzi zarazi? etosem pracy ratowniczej, ilu nauczy? p?ywa? i ilu wpoi? przepi?kne zasady , dzi?ki którym ludzie zaczynaj? Wierzyc, ?e zawsze mo?na INACZEJ! WI?CEJ! LEPIEJ!

Jego dzia?ania 4 listopada 2010r. zosta?y uhonorowane nadaniem tytu?u Honorowego Obywatela Ko?cierzyny. Wi?kszo?? szkole? prowadzi? spo?ecznie nad jeziorem Ga???ne w powiecie ko?cierskim.


?pij spokojnie Panie Romualdzie – Wielki Ratowniku i nasz Wielki Przyjacielu.

 

X Krajowy Zjazd WOPR

Ze wzgl?du na pojawiaj?ce si? b??dne informacje - nie maj?ce poparcia w przepisach prawa WOPR - na temat organizacji X Krajowego Zjazdu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2013 roku, przedstawiamy podstawy prawne jego organizacji.
Zgodnie z § 21 pkt 1) Statutu WOPR, wy??cznie do kompetencji Zarz?du G?ównego WOPR nale?y zwo?anie i organizacja Zjazdu Krajowego, tak wi?c jedynie decyzje Zarz?du G?ównego WOPR, podejmowane w formie uchwa? s? wa?ne i obowi?zuj?ce. (Wi?cej TUTAJ)

Informacja

Informujemy ?e kontak telefoniczny z biurem WOPR Woj. Pomorskiego mo?liwy jest pod numeremi telefonu:

58 301-25-36 lub 609-690-641

INFORMACJA

WOPR Powiatu Wejherowskiego nie jest jednostk? Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Pomorskiego