Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
ZMIANY W RECERTYFIKACKI KPP

KPP – INTERPRETACJA SZCZEGÓ?OWA


W dniu 8 stycznia 2020 roku Minister Zdrowia wyda? interpretacj? znowelizowanych zapisów rozporz?dzenia w zakresie mo?liwo?ci przyst?pienia ratowników do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy bez konieczno?ci ponownego uko?czenia kursu kpp (tzw. recertyfikacji).
Zgodnie z zapisami
§ 4 ust. 2 pkt. 2 ratownik b?d?cy zatrudniony, pe?ni?cy s?u?b? lub b?d?cy cz?onkiem jednostki wspó?pracuj?cej z systemem mo?e przyst?pi? do recertyfikacji wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia.
Oznacza to, ?e wcze?niej – gdy za?wiadczenie ma wa?no?? ponad trzy miesi?ce – ratownik do takiego egzaminu nie mo?e zosta? dopuszczony, natomiast po utracie wa?no?ci za?wiadczenia musi ponownie uczestniczy? w ca?ym kursie kpp aby móc z?o?y? egzamin.
Prosimy zwróci? uwag? na te szczegó?y gdy? za?wiadczenia wydane po egzaminach, do których z?o?enia kandydaci nie byli uprawnieni mog? zosta? podwa?one jako dokumenty wydane niezgodnie z prawem, a do odpowiedzialno?ci poci?gni?ci przewodnicz?cy komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy organizatorów kursów.

Jednocze?nie przypominamy, ?e:

1) zgodnie z § 10 a rozporz?dzenia po zmianach dokumentacj? ze szkolenia i egzaminowania nale?y przechowywa? przez 5 lat licz?c od ko?ca roku kalendarzowego, w którym zosta? przeprowadzony egzamin

2) zgodnie z § 2 rozporz?dzenia zmieniaj?cego [cytat] „do kursów, których program zosta? zatwierdzony przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia (30 grudnia 2019 r. – przyp. WOPR), stosuje si? wymagania okre?lone w przepisach dotychczasowych.”

INFORMACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mog± oceniać zawarto¶ć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoj±?