Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Nowe w?adze WOPR Województwa Pomorskiego.

X Zjazd Delegatów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Pomorskiego


Kolejna kadencja 2011 - 2016 zako?czona! Sprawozdanie z pi?ciu lat przed delegatami z?o?y? prezes Marek Koperski. By?a to bardzo trudna kadencja, w której nast?pi?y zmiany w krajowym  ratownictwie wodnym.18 sierpnia 2011 roku Prezydent RP podpisa? ustaw? o bezpiecze?stwie nad wod?.  Otworzy?a ona rynek us?ug ratowniczych, dzi?ki czemu powsta?o ponad 100 podmiotów ratowniczych. Ju? nie sam WOPR zajmuje si? od tego czasu ratownictwem. W wyniku  tej sytuacji  rozpocz??y si? trudno?ci, szczególnie w pozyskaniu dochodów na dzia?ania ratownicze. Coraz trudniej by?o,  w my?l ustawy,  wyszkoli? nowych ratowników, którymi mog? zosta? osoby po uko?czeniu 18 roku ?ycia. Konkurencja  us?ug ratowniczych wypar?a w jakim? stopniu nasze idee i  spontaniczny nabór. Skutkowa?o to tym, ?e w minionych latach coraz trudniej by?o zdoby? m?odych ludzi do pracy posiadaj?cych odpowiednie kwalifikacje.

W sali konferencyjnej Restauracji Sukiennice w sobot?,19 listopada o godzinie 12:00 rozpocz?? sie X Zjazd delegatów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Pomorskiego. Na Zjazd przyjecha?o 28 delegatów na 31 mo?liwych. Obrady poprowadzi? W?adys?aw Strojk- Prezes Cz?uchowskiego WOPR.

Na Zje?dzie nadano tytu?y Prezesów Honorowych jednostki terenowej Kartuskiego WOPR - Henrykowi Bulczakowi oraz Chojnickiego WOPR -Jerzemu Marczy?skiemu. Tytu? Cz?onka Honorowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Pomorskiego  nadano równie? Bronis?awowi Piórkowi z Kartuz.

Po jednog?o?nym udzieleniu absolutorium Prezesowi Markowi Koperskiemu i Zarz?dowi przyst?piono do wyborów. Bronis?aw Piórek na prezesa nowej kadencji zaproponowa? Marka Koperskiego. Innych kandydatów nie by?o.

Przeprowadzono g?osowanie, w którym 27 g?osów by?o za przy 1 wstrzymuj?cym si?. W tej sytuacji ponownie powierzono na III kadencj? stanowisko prezesa - Markowi Koperskiemu. Do Zarz?du wybrano 10 delegatów (prezesów jednostek terenowych ). Z Chojnickiego WOPR Prezes wydelegowa? do Zarz?du Piotra Szulca.

1. Wiceprezes                                              Ryszard Brzoskowski

2. Wiceprezes                                              Jaros?aw Radtke

3. Sekretarz                                                  Roman Chmielowski

4. Cz?onek Zarz?du                                     W?adys?aw Strojk

5. Cz?onek Zarz?du                                     Dorota Grzywacka

6. Cz?onek Zarz?du                                      Ryszard Bednarczyk

7. Cz?onek Zarz?du                                     Jaros?aw Szwajkowski

8. Cz?onek Zarz?du                                     Mariusz Krupa

9. Cz?onek Zarz?du                                     Leszek Krefta

10. Cz?onek Zarz?du                                      Piotr Szulc

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano:


1. Przewodnicz?cy -JAN KIRAGA
2. Wiceprzewodnicz?cy -   DARIUSZA MARZEJON
3. Sekretarz - ZBIGNIEW  NADZIKOWSKI


Po wyczerpaniu punktów porz?dku obrad W?adys?aw Strojk poprosi? o wyprowadzenie sztandaru i zako?czy? obrady. 

Komentarze
Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mog± oceniać zawarto¶ć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoj±?