Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Szkolenie Motorowodne - PAĹąDZIERNIK 2021

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

PAĹąDZIERNIK 2021

Sternika Motorowodnego oraz

Licencje na holowanie narciarza.

Wymagania na patent Sternika:

- ukończny 14 rok życia,

- zdanie egzaminu na stopiń motorowodny


Uprawniwnia:

- prowadzenie jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych,

- prowadzenie jachtów motorowodnych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu w porze dziennej,

- osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować sowje uprawniwnia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60KW


Wymagania na licencje na holowanie narciarza:

- ukończony 18 rok życia,

- posiadany patent sternika motorowodnego


Zapisy i więcej informacji udzielimy pod nr telefonu - 609-690-645

INFORMACJE O RECERTYFIKACJI KPP

Przypominamy, że ratownicy, którym termin ważności zaświadczenia KPP upłynoł po 14 marca 2020 roku posiadają status ratownika do 60 dni od dnia, w którym odwołane zostanły stany epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Niestety osoby, którym ważność zaświadczenia skończyła się przed 14 marca 2020 roku i nie zdążył złożyć egzaminu (z uwagi np. na odwołane szkolenia) nie podlegają pod ten przepis i nie są ratownikami (a wi?c i ratownikami wodnymi) w rozumieniu ustawy.
Uwaga – mamy wi?c czas do 60 dni po epidemii na podej?cie do recertyfikacji aby nie straci? ci?g?o?ci uprawnie?. Lecz czy na pewno…

 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyst?pi?o do Ministra Zdrowia z pro?b? o szczeg�?ow? interpretacj? zapis�w „covidowej” ustawy oraz dokonania ewentualnych zmian w przepisach reguluj?cych wa?no?? za?wiadcze? KPP i daj?cych mo?liwo?? podej?cia do egzaminu tzw. „recertyfikacyjnego” bez konieczno?ci odbywania pe?nego 66-godzinnego kursu.
Przypominamy, ?e po znowelizowaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku rozporz?dzenia w sprawie kursu KPP, zgodnie z zapisami �4 ust. 2 pkt. 2 do egzaminu tzw. „recertyfikacyjnego" mo?e przyst?pi? ratownik wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia. Czy nasze za?wiadczenia s? nadal wa?ne? Czy te? jeste?my ratownikami na specjalnych zasadach bez wa?nych w tym okresie za?wiadcze?? Czy musimy przechodzi? pe?ny kurs? Oczekujemy na odpowied?.

ZMIANY W RECERTYFIKACKI KPP

KPP – INTERPRETACJA SZCZEGÓ?OWA


W dniu 8 stycznia 2020 roku Minister Zdrowia wyda? interpretacj? znowelizowanych zapisów rozporz?dzenia w zakresie mo?liwo?ci przyst?pienia ratowników do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy bez konieczno?ci ponownego uko?czenia kursu kpp (tzw. recertyfikacji).
Zgodnie z zapisami
§ 4 ust. 2 pkt. 2 ratownik b?d?cy zatrudniony, pe?ni?cy s?u?b? lub b?d?cy cz?onkiem jednostki wspó?pracuj?cej z systemem mo?e przyst?pi? do recertyfikacji wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia.
Oznacza to, ?e wcze?niej – gdy za?wiadczenie ma wa?no?? ponad trzy miesi?ce – ratownik do takiego egzaminu nie mo?e zosta? dopuszczony, natomiast po utracie wa?no?ci za?wiadczenia musi ponownie uczestniczy? w ca?ym kursie kpp aby móc z?o?y? egzamin.
Prosimy zwróci? uwag? na te szczegó?y gdy? za?wiadczenia wydane po egzaminach, do których z?o?enia kandydaci nie byli uprawnieni mog? zosta? podwa?one jako dokumenty wydane niezgodnie z prawem, a do odpowiedzialno?ci poci?gni?ci przewodnicz?cy komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy organizatorów kursów.

Jednocze?nie przypominamy, ?e:

1) zgodnie z § 10 a rozporz?dzenia po zmianach dokumentacj? ze szkolenia i egzaminowania nale?y przechowywa? przez 5 lat licz?c od ko?ca roku kalendarzowego, w którym zosta? przeprowadzony egzamin

2) zgodnie z § 2 rozporz?dzenia zmieniaj?cego [cytat] „do kursów, których program zosta? zatwierdzony przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia (30 grudnia 2019 r. – przyp. WOPR), stosuje si? wymagania okre?lone w przepisach dotychczasowych.”

INFORMACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA

SK?ADKA NA ROK 2020


Sk?adka cz?onkowska na rok 2020 wynosi 50,00

mozna wp?aci? na konto bankowe nr 58 1020 1811 0000 0402 0120 3587

lub osobi?cie gotówk? w siedzibie biura.

Przy op?acaniu sk?adki prosz? mie? ze sob? aktualne za?wiadczenie KPP i identyfikator cz?onka organizacji.

UPRAWNIENIA RATOWNICZE WOPR

U W A G A   R O D Z I C E

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI WCHODZ?CYMI W JEGO STRUKTURY

JEST JEDYN? ORGANIZACJ? RATOWNICZ?  DO WYDAWANIA UPRAWNIE? NA TERENIE WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO UPRAWNIE? WOPR-OWSKICH.
UPRAWNIENIA DOTYCZ? M?ODSZEGO RATOWNIKA WOPR, RATOWNIKA WOPR, RATOWNIKA WOPR P?YWALNI, RATOWNIKA WOPR ?RÓDL?DOWEGO i RATOWNIKA WOPR MORSKIEGO.

UPRAWNIENIA S? ZGODNE Z INSTRUKCAJMI TYCH STOPNI ZARZ?DU G?ÓWNEGO WOPR.

W zwi?zku w wieloma zapytaniami informujemy, ?e uprawnienia stopni wy?ej wymienionych,

WYDAWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY RATOWNICZE,

nie s? uznawane przez ZG WOPR i nasz? jednostk?.

Potwierdzeniem prawid?owo wydanych dokumentów s? legitymacje z serii A ....... oraz ?ó?ty identyfikator wystawianY przez ZG WOPR na wniosek WOPR Woj. Pom.

Marek Koperski