Nasi partnerzy:

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
INFORMACJE O RECERTYFIKACJI KPP

Przypominamy, ?e ratownicy, którym termin wa?no?ci za?wiadczenia KPP up?yn?? po 14 marca 2020 roku posiadaj? status ratownika do 60 dni od dnia, w którym odwo?ane zostan? stany epidemii lub zagro?enia epidemicznego.
Niestety osoby, którym wa?no?? za?wiadczenia sko?czy?a si? przed 14 marca 2020 roku i nie zd??y?y z?o?y? egzaminu (z uwagi np. na odwo?ane szkolenia) nie podlegaj? pod ten przepis i nie s? ratownikami (a wi?c i ratownikami wodnymi) w rozumieniu ustawy.
Uwaga – mamy wi?c czas do 60 dni po epidemii na podej?cie do recertyfikacji aby nie straci? ci?g?o?ci uprawnie?. Lecz czy na pewno…

 

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wyst?pi?o do Ministra Zdrowia z pro?b? o szczegó?ow? interpretacj? zapisów „covidowej” ustawy oraz dokonania ewentualnych zmian w przepisach reguluj?cych wa?no?? za?wiadcze? KPP i daj?cych mo?liwo?? podej?cia do egzaminu tzw. „recertyfikacyjnego” bez konieczno?ci odbywania pe?nego 66-godzinnego kursu.
Przypominamy, ?e po znowelizowaniu w dniu 3 grudnia 2019 roku rozporz?dzenia w sprawie kursu KPP, zgodnie z zapisami §4 ust. 2 pkt. 2 do egzaminu tzw. „recertyfikacyjnego" mo?e przyst?pi? ratownik wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia. Czy nasze za?wiadczenia s? nadal wa?ne? Czy te? jeste?my ratownikami na specjalnych zasadach bez wa?nych w tym okresie za?wiadcze?? Czy musimy przechodzi? pe?ny kurs? Oczekujemy na odpowied?.

ZMIANY W RECERTYFIKACKI KPP

KPP – INTERPRETACJA SZCZEGÓ?OWA


W dniu 8 stycznia 2020 roku Minister Zdrowia wyda? interpretacj? znowelizowanych zapisów rozporz?dzenia w zakresie mo?liwo?ci przyst?pienia ratowników do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy bez konieczno?ci ponownego uko?czenia kursu kpp (tzw. recertyfikacji).
Zgodnie z zapisami
§ 4 ust. 2 pkt. 2 ratownik b?d?cy zatrudniony, pe?ni?cy s?u?b? lub b?d?cy cz?onkiem jednostki wspó?pracuj?cej z systemem mo?e przyst?pi? do recertyfikacji wy??cznie w okresie ostatnich trzech miesi?cy wa?no?ci posiadanego za?wiadczenia.
Oznacza to, ?e wcze?niej – gdy za?wiadczenie ma wa?no?? ponad trzy miesi?ce – ratownik do takiego egzaminu nie mo?e zosta? dopuszczony, natomiast po utracie wa?no?ci za?wiadczenia musi ponownie uczestniczy? w ca?ym kursie kpp aby móc z?o?y? egzamin.
Prosimy zwróci? uwag? na te szczegó?y gdy? za?wiadczenia wydane po egzaminach, do których z?o?enia kandydaci nie byli uprawnieni mog? zosta? podwa?one jako dokumenty wydane niezgodnie z prawem, a do odpowiedzialno?ci poci?gni?ci przewodnicz?cy komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy organizatorów kursów.

Jednocze?nie przypominamy, ?e:

1) zgodnie z § 10 a rozporz?dzenia po zmianach dokumentacj? ze szkolenia i egzaminowania nale?y przechowywa? przez 5 lat licz?c od ko?ca roku kalendarzowego, w którym zosta? przeprowadzony egzamin

2) zgodnie z § 2 rozporz?dzenia zmieniaj?cego [cytat] „do kursów, których program zosta? zatwierdzony przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszego rozporz?dzenia (30 grudnia 2019 r. – przyp. WOPR), stosuje si? wymagania okre?lone w przepisach dotychczasowych.”

INFORMACJA Z MINISTERSTWA ZDROWIA

SK?ADKA NA ROK 2020


Sk?adka cz?onkowska na rok 2020 wynosi 50,00

mozna wp?aci? na konto bankowe nr 58 1020 1811 0000 0402 0120 3587

lub osobi?cie gotówk? w siedzibie biura.

Przy op?acaniu sk?adki prosz? mie? ze sob? aktualne za?wiadczenie KPP i identyfikator cz?onka organizacji.

UPRAWNIENIA RATOWNICZE WOPR

U W A G A   R O D Z I C E

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI WCHODZ?CYMI W JEGO STRUKTURY

JEST JEDYN? ORGANIZACJ? RATOWNICZ?  DO WYDAWANIA UPRAWNIE? NA TERENIE WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO UPRAWNIE? WOPR-OWSKICH.
UPRAWNIENIA DOTYCZ? M?ODSZEGO RATOWNIKA WOPR, RATOWNIKA WOPR, RATOWNIKA WOPR P?YWALNI, RATOWNIKA WOPR ?RÓDL?DOWEGO i RATOWNIKA WOPR MORSKIEGO.

UPRAWNIENIA S? ZGODNE Z INSTRUKCAJMI TYCH STOPNI ZARZ?DU G?ÓWNEGO WOPR.

W zwi?zku w wieloma zapytaniami informujemy, ?e uprawnienia stopni wy?ej wymienionych,

WYDAWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY RATOWNICZE,

nie s? uznawane przez ZG WOPR i nasz? jednostk?.

Potwierdzeniem prawid?owo wydanych dokumentów s? legitymacje z serii A ....... oraz ?ó?ty identyfikator wystawianY przez ZG WOPR na wniosek WOPR Woj. Pom.

Marek Koperski

KARTY P?YWACKIE

Zach?camy wszystkich Ratowników do rozprowadzania kart p?ywackich.

WOPR w swojej ofercie posiada 3 rodzaje kart:

KARTA - JU? P?YWAM

KARTA P?YWACKA

SPECJALNA KARTA P?YWACKA


wszelkich informacji udzieli Pa?stwu pracownik biura kontak e-mail: biurowopr lub telefonicznie 609-690-641